Pärnu-Jaagupi Muusikakool

Vastuvõtt

Muusikakooli astumiseks tuleb lapsevanematel (õpilastel) esitada vormikohane avaldus direktori nimele, võttes seega endale vastutuse õppetööst osavõtu, õppemaksu õigeaegse tasumise ja õppimiseks vajalike tingimuste loomise eest. Avaldust saab täita kohapeal ja muusikakooli kodulehel.

Õpetus muusikakoolis toimub ettevalmistusklassis, eelklassis ja muusikakoolis.

1. EELÕPE

2-6-aastaste mudilaste laulu- ja mängurühmad. Õppeprogrammi kuulub laulmine, laulumängud, rütmiharjutused, muusika kuulamine, käeline tegevus, noodiõpetuse alused. Õppetöö algab oktoobris ja vastuvõtukatseid ei ole.

2. EELKLASS

Õppeaeg 1 aasta. Õpilasteks 7-8-aastased sisseastumiskatsed läbinud lapsed. Õppeprogrammis 1 tund põhipilli, 1 tund solfedžot, 1 tund rütmikat, koosmusitseerimine.

3. PÕHIÕPE

Õppeaeg 7 aastat pluss lisa-aastate võimalus. Eesmärk - pilli- ja vokaalõpetuse süvendatud õpetamine: 2 tundi pilliõpetust või laulmist nädalas ja ansamblimäng või koorilaul + üldained. Õppimist muusikakoolis on soovitav alustada 7-10-aastaselt.

4. HUVIÕPE

Õppeaeg vastavalt soovile. Õppida võivad erinevate võimetega lapsed erineval vanuseastmel. Õppeprogrammis 1 tund pilliõpet või laulu, 1 tund solfedžot, soovi korral muusikalugu, kaasamine muusikakooli ansamblite koosseisudesse. Suunamine huviõppesse toimub üldiselt II-III õppeaastal. Eesmärk - pilli- ja vokaalõpetuse õpetamine harrastuse tasemel.

MUUSIKAKOOLIS ON VÕIMALIK ÕPPIDA:

A) sooloinstrumente: klaver, akordion, lõõtspill, viiul, klassikaline kitarr, flööt, klarnet, saksofon, trompet, tromboon, metsasarv, tuuba, althorn, väikekannel, rahvakannel, torupill, basskitarr, elektrikitarr, trummid ja plokkflööt;
B) vokaal: koorilaul, solist;
C) üldained: solfedžo, muusikalugu;
D) koosmusitseerimisega seotud ained: ansamblid - keel-, puhk- ja rahvapilli-, kitarri-, akordioni-, rütmimuusika-, rivitrummiansambel jt. Võimalus lisaks valitud põhipillile õppida lisapilli (1 tund nädalas alates III klassist, kooriklassis alates I klassist). Klaveriõpilastele noodilugemine, ansambel ja saateklass. Kooriklassis ansambel või koor (vastavalt õpilaste arvule).

Õppemaks Pärnu-Jaagupi muusikakoolis on 180 eurot aastas.

Vastutulekuna lastevanematele võimaldab kool tasuda õppemaksu kuude kaupa – 20 eurot kuu. Muusikakooli ettevalmistusklassides on õppemaks 9 eurot kuus. Eesti Lasterikaste Perede Liidu kaudu on võimalik taotleda 4 ja enam lapsega peredel õppemaksu toetust .

Avalduste vormid leiate jaotisest Dokumendid.